Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden CuzCrypto

 

Definities


Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, zoals software;
Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst: een overeenkomst op afstand die CuzCrypto en u sluiten via onze website;

Modelformulier voor herroeping: het formulier dat opgenomen is in de bijlage van de algemene voorwaarden.

 

Onze gegevens

 

CuzCrypto, handelend onder Donvit VOF

support@cuzcrypto.com

 

KvK-nummer: 71522220
Btw-identificatienummer: NL858747893B01

 

Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van CuzCrypto en op de overeenkomst tussen CuzCrypto en u.
 2. Voordat de overeenkomst tot stand komt, stelt CuzCrypto de algemene voorwaarden via onze website of per e-mail aan u beschikbaar zodat u de algemene voorwaarden gemakkelijk kunt opslaan. Als dit niet kan, zal CuzCrypto voordat de overeenkomst tot stand komt aangeven op welke manier u kennis kunt nemen van de algemene voorwaarden en dat we ze op uw verzoek per e-mail of op een andere manier kosteloos naar u toezenden.
 3. Als naast de algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is.

 

Aanbod

 1. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden CuzCrypto niet.
 2. Het aanbod bevat zodanige informatie dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als u een bestelling plaatst bij CuzCrypto, bevestigen wij onmiddellijk per e-mail dat wij de aanvaarding hebben ontvangen.

 

Herroepingsrecht

 1. U heeft het recht een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Bedenktijd is de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is het product heeft ontvangen, of:
  1. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; of
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 3. U kunt een overeenkomst tot het verrichten van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

 

Behandeling van het product tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product. U moet het product slechts behandelen in de mate die nodig is om de aard en de werking van het product vast te stellen. Behandel het product zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
 2. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere duidelijke manier aan CuzCrypto.
 2. U stuurt het product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de melding terug.
 3. U stuurt het product met alle geleverde toebehoren terug, als het kan in originele staat en verpakking en volgens de instructies van CuzCrypto.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 5. De consument dient zelf te betalen voor de rechtstreekse kosten van het terugzenden.
 6. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 7. Cuzcrypto vergoed alleen de waarde van het bedrag dat de consument heeft betaald op het moment van aankoop in euro’s terug. Cuzcrypto is dan ook niet aansprakelijk indien de waarde van de desbetreffende cryptovaluta waarmee de consument de betaling heeft voldaan van koersprijs is gewijzigd sinds de aankoop.

 

Verplichtingen van CuzCrypto bij herroeping

 1. Als u de melding van herroeping via onze website of per e-mail kunt versturen, sturen we na ontvangst van deze melding onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
 2. CuzCrypto vergoedt uw betaling onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u de herroeping aan ons meldt.
 3. Tenzij CuzCrypto aanbiedt het product zelf af te halen, mogen we wachten met terugbetalen tot CuzCrypto het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder gebeurt.
 4. CuzCrypto gebruikt altijd euro's voor terugbetalingen. Het eurobedrag dat Cuzcrypto aan jou terugbetaalt is gelijk aan de eurowaarde van de valuta waarmee is betaald waarbij de wisselkoers op de factuur leidend is.
 5. De terugbetaling is kosteloos voor u.
 6. Als u heeft gekozen voor een duurdere levermethode dan de goedkoopste, hoeft CuzCrypto de bijkomende kosten voor de duurdere levermethode niet terug te betalen.

 

Prijs

 1. CuzCrypto verhoogt gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur de onderliggende europrijzen niet, tenzij de prijswijzigingen het gevolg zijn van veranderingen in btw-tarieven of koersverschillen tussen de cryptovaluta waarin wordt betaald en de euro.
 2. De prijzen in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

 

Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

 1. CuzCrypto waarborgt dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst. Als het overeengekomen is, waarborgt CuzCrypto ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Extra garantie zijn toezeggingen van CuzCrypto, onze leverancier, fabrikant of importeur waar u rechten aan kunt ontlenen die verder gaan dan uw wettelijke rechten.
 3. Verstrekte extra garantie beperken uw wettelijke rechten niet.

 

Uitvoering van de overeenkomst en levering

 1. CuzCrypto zal zorgvuldig omgaan met de uitvoering van de bestelling.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan CuzCrypto heeft doorgegeven.
 3. CuzCrypto zal bestellingen uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging ondervindt of een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 15 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij CuzCrypto tot het moment van levering aan u of een door u aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Betaling

 1. U moet betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt de termijn aan op de dag nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. U moet fouten in betaalgegevens onmiddellijk aan CuzCrypto melden.

 

Klachtenregeling

 1. CuzCrypto heeft een klachtenregeling.
 2. U moet klachten onmiddellijk en volledig melden bij CuzCrypto.
 3. CuzCrypto beantwoordt klachten binnen 14 dagen. Als het behandelen van een klacht langer duurt, zal CuzCrypto binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen en een indicatie geven wanneer we een uitvoeriger antwoord geven.
 4. U kunt ook een klacht melden via het ODR-platform van de Europese Unie (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

 

Geschillen

Op overeenkomsten tussen CuzCrypto en u waar de algemene voorwaarden betrekking op hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en mogen niet in uw nadeel zijn.